බුදු දහමින් සමාජය සුවපත් වන්නා සේම, හරිත බලශක්තියෙන් පරිසරය සුවපත් වේ...

  • බුදු දහමින් සමාජය සුවපත් වන්නා සේම, හරිත බලශක්තියෙන් පරිසරය සුවපත් වේ...   ජෙන්සෝ සෝලා (Genso Solar) ආයතනයේ තවත් සමාජ සත්කාරයක් වූ සූර්යබල ආලෝක කුළුණු ව්‍යාපෘතිය තුළින් බෙල්ලන්විල...

Share on Facebook   Share on Twitter   Google Plus 

Rathnapura Project - 5kW

2017-01-22 277 Views Energy Solutions

SOLAR LOAN SCHEMES FOR LECO CONSUMERS  Lanka Electricity Company Limited(LECO) is introducing new solar loan schemes which will be offered only for LECO consumers where they can acquire loans up to Rs. 1, 000,000. These loans can be paid back through the consumer's LECO electricity bill without going through any inconveniences. ...

Share on Facebook   Share on Twitter   Google Plus 

Solitra Power solar power projects

2017-01-22 236 Views Energy Solutions
  • Learn how solar investments help your home, earth, save money, add value. actual projects by Solitra Power....

Share on Facebook   Share on Twitter   Google Plus 

Sirikotha is empowered with Solar Power

  • Sirikotha is empowered with Solar Power to set an example to the entire country by strengthening with solar power...

Share on Facebook   Share on Twitter   Google Plus 

සුර්ය බල ශක්තිය ඉදිකිරිම් ක්ෂේත්යටසුර්ය බල ශක්තිය ඉදිකිරිම් ක්ෂේත්යට. ඉදිකිරීම් ආයතන සදහා සෝලා නෙට් මිටරින් (Solar Net Metering) ක්‍රමය හදුන්වාදෙන්නේ ඇයි? * ඔබේ සේවාදායකයා වෙනුවෙන් විශ්වාසවන්තව ඔබ ඉදිකරන නිවාස, කාර්යාලය...

Share on Facebook   Share on Twitter   Google Plus 

Genso takes the lead in corporates solar...Genso takes the lead in Commercial scale project developments with unmatched technology selection, sharp & reasonable pricing, solid reference base and reliable warranty, aftercare facilities.ලංකාවේ පෞද්ගලික ආයතන අතර ඉහලින්ම සිටින ආයතනයක් වන කාර්ගිල්ස් ආයතනයේ සුපිරි වෙළඳසැල් සංකීර්ණ හරිත...

Share on Facebook   Share on Twitter   Google Plus 

Why you pay for electricity...? Zero your bill with Genso

  • We Genso Power Technologies (Pvt.) Ltd. is one of the fastest growing renewable energy company based at Colombo (Navinna), Sri Lanka. The company GENSO (simply "to Generate Solar") born as one of the pioneering solar Net Metering provider to the country in year 2012. Extensive technical surveying of the team started its operations in early 2013, becoming the best energy solution for many electricity consumers island wide. Why From Genso..? Genso...

Share on Facebook   Share on Twitter   Google Plus